جستجو

بیماران

 

  

 بهداشت محیط:

 بهداشت محيط بيمارستان شامل كليه اقداماتي است كه از انتقال عوامل بيماريزاي محيط خارج به داخل بيمارستان و بالعكس جلوگيري مي كند . در اين راستا عوامل محيطي همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ، ‌هوا، غذا و ... بايد به نحوي كنترل شوند تا علاوه بر ايجاد محيطي سالم و بهداشتي ،‌ به بهبود بيماران نيز كمك نمايد .

محور های اصلی واحد بهداشت محیط در بیمارستان :

 • نظارت بر بهداشت محیط بخش ها
 • نظارت بر فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستان
 • كنترل حشرات و جوندگان
 • بهداشت آب و فاضلاب
 • بهداشت پرتوها
 • بهداشت مواد غذایی
 • بهداشت لندری

 

 فعالیت ها و عملکرد ها شامل:

 • بازدید بهداشتی از آشپز خانه و سالن غذا خوری مطابق چک لیست بهداشت محیط و گزارش به مدیریت جهت رفع نواقص موجود
 • نظارت بر بهداشت فردی ،تهیه کارت بهداشتی و گواهینامه بهداشت عمومی ، بوفه و تعاونی فروش مواد غذایی بیمارستان مطابق بر آیین نامه 13 مواد  آرایشی – بهداشتی خوردنی ، آشامیدنی
 • تشکیل پرونده بهداشتی ،انجام واکسیسناسیون و درج در پرونده کل پرسنل خدماتی ،لنژ،CSR  بیمارستان
 • ثبت اطلاعات لندری از نظر تعداد البسه ، وزن البسه ، دما ، رطوبت و.... وپیگیری اجرای آن
 • تهیه دستورالعمل هایی جهت جمع آوری و جداسازی و حمل البسه عفونی به داخل لندری
 • انجام کلر سنجی روزانه آب بیمارستان
 • پیگیری انجام آزمایشات میکروبی آب شرب و آب چاه به صورت فصلی و آزمایشات شیمی –  فیزیک به صورت هر شش ماه و آزمایشات فلزات سنگین به صورت سالانه در راستای کنترل بهداشتی آب آشامیدنی بیمارستان
 • پیگیری نصب و راه اندازی دستگاه کلریناتور جهت تزریق کلر به آب چاه بیمارستان برای مواقع بحران و محاسبه مقدار کلر لازم جهت تزریق به اب چاه مطابق با استانداردها
 • برگزاری کمیته های بهداشت محیط به صورت ماهانه و پیگیری مصوبات آن تا حصول نتیجه
 • اجرای برنامه کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بر روش های مبارزه فیزیکی نظیر پیگیری نصب توری بر روی پنجره ها ،حذف درز و شکافها و نصب چاه بست بخش های مختلف بیمارستان و انجام سمپاشی و طعمه گذاری دوره ای بیمارستان به صورت فصلی و موردی جهت مبارزه شیمیایی حشرات و جوندگان
 • تهیه دستورالعمل تفکیک زباله های عفونی ، نوک تیز و برنده و غیر عفونی  
 • توزین زباله های عفونی و نوک تیز و برنده و ثبت نتایج آن  
 • پایش دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی و نوک تیز و برنده از طریق تست های شیمیایی به صورت روزانه و ویال های باسیلوس استئار ترموفیلوس به صورت ماهانه به منظور اطمینان از صحت عملکرد دستگاه از سوی بیمارستان
 • پیگیری پایش میکروبی و شیمیایی دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی و نوک تیز و برنده از سوی آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
 • بازدید از بخش های مختلف بیمارستان طبق چک لیست ارزیابی تفکیک پسماندهای عفونی و نوک تیز و برنده و غیر عفونی در راستای اجرای استراتژی پیاده سازی استانداردهای بیمارستان دوستدار محیط زیست
 • برگزاری کلاسهای آموزش بهداشت محیط جهت پرسنل اداری ،خدمات و کمک بهیار و پرستاری (با محوریت مدیریت پسماند)
 • تهیه و نصب پوستر ممنوعیت استعمال دخانیات در قسمت های مختلف بیمارستان

 

 بروشورها و دستورالعمل ها

 کتابچه ها

 خط مشی ها

 جداول

 

لندری 

دستورالعمل بهداشتی شماره 1 

دستورالعمل بهداشتی شماره 2     

دستورالعمل تفکیک پسماند

 

 

کتابچه راهنمای مواد شیمیایی و مواد خطرناک بیماریتان

کتابچه بهداشت محیط، ایمنی و سلامت شغلی(قسمت بهداشت محیط)

 

 

 

مواد شیمیایی خطرناک

انواع پسماندهای پزشکی ویژه

                   

               بهداشت محيط آزمايشگا ههاي تشخيص طبي        

                 دوره آموزش بهداشت محيط ويژه پرسنل اداري           

    بهداشت محیط در بخش های پرتو پزشکی

                                                                               

 

 بهداشت حرفه ای

 

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد  شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.

در بیمارستان مرکز طبی کودکان ،اين واحد با یک كارشناس از بهمن ماه سال 1390  تا کنون مشغول فعالیت مي باشد. اهم فعالیت ها و اهداف اين واحد عبارتند از :

 • تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو بااستراتزی وخط مشی بیمارستان،
 • اقدام به منظور فرهنگ سازی در زمينه خط مشی، استراتژي، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به كليه پرسنل، تهیه و گرد آوری مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه اي در بيمارستان،
 • تدوين شناسنامه بهداشت حرفه ای بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرايندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی
 • ،تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و کلیه کارآموزان و کارورزان ، برنامه ریزی برای اجرای ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي )شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزیكي، شيميايي، ارگونومیکی ، بیولوژیکی و رواني محيط كار(و تهيه گزارش، نظارت وارزیابی به منظور انتخاب و عملكرد پیمانکاران ) ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کار( با واحد مربوطه در بیمارستان و تهيه گزارش، تهیه و تعیین برنامه ها و اقدمات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده و اقدام جهت بازنگری آن ها ، تهیه برنامه و اجرای )پایش و نظارت( بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی) براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پی گیری و اجرا،
 • برنامه ریزی و تشکیل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه، اجرای برنامه آموزشي و ارزشیابی مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان، برنامه ریزی و اقدام برای تهیه كتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای،
 • اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی، شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود وتهيه MSDS كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در کلیه ی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی (ٰبه منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست)،
 • برنامه ریزی برای اجراو نظارت برانجام معاینات شغلی(قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشكیل پرونده سلامت شاغلين،
 • اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش،
 • همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آناليز وگزارش دهی حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط )مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...
 • تعیین ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ایمنی وهشداردهنده و پوسترهاي اطلاع رساني وآموزشي بهداشت حرفه ای در بيمارستان ،
 • تعیین نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحدمربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي،
 • رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادات شاغلين در زمينه مسائل بهداشت حرفه اي و طب کار براساس فرآیند تدوین شده توسط كميته حفاظت فني و بهداشت ،( همكاري و تعامل با ساير كارشناسان مرتبط كنترل عفونت، بهداشت محيط و ...( در پيشبرد اهداف واحد،
 • برنامه ریزی واقدام به منظوربه روزرساني اطلاعات ودستورالعملهاي و چک لیستهای واحد و مستند سازي آنها واقدام جهت بازنگری آن ها ، همکاری در تدوین و اجرای سیستم پیشنهادها و نظام تشويق و تنبيه در زمينه اجراي دستورالعمل هاي بهداشت حرفه اي از طريق مديريت / رياست و يا ساير سرپرستان ،
 • برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات ، اهداف و برنامه ها ی اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بيماريهاو حوادث شايع ناشي از كار در بيمارستانها ( اختلالات عضلاني اسكلتي، استرس شغلي، نوبت كاري و....)
 • برنامه ریزی برای اجرای و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل: ماده 5 قانون مدیریت پسماندها، برنامه بهداشت پرتوهاشناسائي ،( ارزيابي و كنترل مخاطرات پرتوهاي زيان آور در كليه محيطهاي كاري و تهيه روشهاي اجرائي مراقبت از كاركنان در معرض)، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی شیمیایی،
 •  سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می شود.  
 

همکاران

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 18 فروردين 1399.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021