جستجو

بیمارانگالری تصاویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، در دومین روز ارزشیابی اعتبار بخشی بیمارستان مرکز طبی کودکان در تاریخ 17 اردیبهشت ماه تیم ارزیابی از برخی بخشهای بیمارستان بازدید کردند. سپس در جلسه ای با حضور مهندس عسگری معاون فنی دفتر نظارت و رئیس اداره اعتبار بخشی وزارت بهداشت، تیم ارزیابی اعتباربخشی، رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان و کارشناسان واحدهای مختلف بیمارستان سنجه های مختلف مدیریت اجرائی بیمارستان بررسی شد.

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 28 اسفند 1396.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021