جستجو

بیمارانبرگزاری جلسه مراقبت های حمایتی تسکینی در مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه مراقبت های حمایتی تسکینی نهم تیرماه 1397 در سالن مهارتهای بالینی با حضور دکتر بدو رئیس بیمارستان، دکتر توتونچیان معاون درمان، دکتر کدیور، ناجی مدیر پرستاری، هاشمی سوپروایزر بالینی برگزار شد.

در این جلسه دکتر کدیور توضیحاتی در خصوص روند، انتظارات وزارتخانه و فعالیت های صورت گرفته در مرکز طبی کودکان را ارایه کرد. سپس دکتر بدو ضمن اشاره به اهمیت موضوع، از اهمیت جایگاه بیمارستان در این موضوع صحبت کرد. دکتر توتونچیان نیز با اشاره به مصوبات جلسه ماه قبل وزارت بهداشت که با حضور معاون درمان وزارتخانه برگزار شد به امکان پیگیری موضوع در بیمارستان پرداخت. هاشمی سوپروایزر آموزش پرستاری سابقه چند ساله بیمارستان در این مسئله را مطرح کرد. نیروهای پرستاری منتخب برای استقرار این مسئله در بخش خون توسط ناجی معرفی شد. ضمن بررسی فرایند ارایه مراقبت های حمایتی تسکینی در بخش خون به اقدامات انجام شده با پیگیری دکتر کوچک زاده رییس بخش خون بیمارستان اشاره شد. در پایان برنامه های پیش رو و نحوه گزارش دهی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 30 آبان 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021