جستجو

بیماران

 

 برگزاری جلسه حمایتی تسکینی و مدیریت درد کودکان در مرکز طبی کودکان

گالری عکس

جلسه ماهانه حمایتی تسکینی و مدیریت درد کودکان در سالن امید مرکز طبی کودکان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، این جلسه روز دوشنبه 4 آذر 98 در سالن امید بیمارستان برگزار شد.
در این جلسه ضمن مرور صورت جلسه ماه قبل و اقدامات صورت گرفته، دکتر ملیحه کدیور رئیس بخش نوزادان نحوه اجرای برنامه ها و چالش های ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی را بیان کرد. 
سپس برنامه ریزی برای مدیریت درد کودکان و نحوه اجرای کارگاه آموزشی توسط دکتر ملکی، دکتر شریف زاده و فرجی بیان شد.
برنامه های مرتبط با توانمند سازی گروه پرستاری با همکاری دکتر زمانی و دکتر موسوی روانپزشک کودکان با پیگیری هاشمی سوپروایزر آموزشی مرور شد.
بهجت سوپروایزر بالینی و گلدوست سرپرستار، اهمیت این موارد و ارائه خدمات به کودکان نیازمند را مطرح کردند.
روند پیگیری و مباحث مرتبط توسط دکتر شمس و دکتر اسدآبادی بیان و سپس در خصوص برنامه بهمن ماه و نحوه اجرا با اهداف این برنامه بحث و تبادل نظر شد.
برنامه ریزی های مرتبط با توانمند سازی برای مدیریت درد کودکان تاکید و مقرر شد در جلسه آینده ضمن ارائه گزارش موارد تصمیم گیری شده به نحوه اجرا پرداخته شود.  

یوسفی

همکاران

 

   

 

طراحی سایت
پنجشنبه 19 تير 1399.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021