جستجو

بیمارانواحد حاکمیت بالینی

واحد حاکمیت بالینی چارچوبی است که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند. حاکمیت بالینی را می توان به مثابه تغییر فرهنگی تمام نظام سلامت در نظر گرفت که سازمان را برای ارائه خدمات سلامت مستمر، پاسخگو، بیمار محور و با کیفیت تضمین شده، توانمند می سازد. این سیستم مسئول ارتقاء کیفیت خدمات و تضمین رعایت بالاترین استانداردها بوده و به عبارت دیگر انگیزشی برای کسب اطمینان از رعایت و بهبود استانداردهای بالینی در سطوح محیطی و شامل محورهای عملکردی از قبیل مشارکت دادن بیماران و همراهان آنها، پیشگیری از خطر، ممیزی بالینی، استفاده صحیح از اطلاعات، سنجش اثر بخشی بالینی و توجه به نیازهای آموزشی پرسنل، ارتقای شغلی آنها و مدیریت پرسنلی می باشد .

واحد حاکمیت بالینی در سال ۱۳۸۸ با هدف بهبود شاخصهای عملکردی و تعالی خدمات بالینی فعالیت خود را در بیمارستان مرکز طبی کودکان آغاز کرد.

استقرار نظام اعتباربخشی با مشارکت کارکنان، مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک، مدیریت شکایات بیماران، استقرار سیستم رضایت سنجی، نظر سنجی و دریافت پیشنهادات از بیماران، همراهان و کارکنان، پیگیری در خصوص ایجاد نظام مدیریت خطر با رویکرد واکنشی و پیشگیرانه، پیگیری فرایند آموزش و مهارت آموزی، استفاده از اطلاعات به منظور بررسی روند شاخصهای عملکردی بیمارستان، پیگیری استقرار نظام پزشکی مبتنی بر شواهد، مشارکت در انجام ممیزی بالینی و پیگیری درخصوص ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده از جمله فعالیت های انجام شده در این واحد بشمار می آید.

با توجه به نوپا بودن مفهوم حاکمیت بالینی، حمایت مدیران ارشد، مشارکت تمامی کارکنان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ذینفعان و پایش مستمر اقدامات برای بهبود مستمر کیفیت و تعالی خدمات لازم و ضروری است.

 

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021