برنامه درمانگاه عصر

روز/درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

آسم و آلرژی

 

 

 

دکتر شریعت

 

گوارش

دکترحمزه‌لو

دکتر روحانی

 

دکتر روحانی

 

کلیـه

دکترفاضل

 

دکتربازرگانی

 

 دکتر عسگریان

داخلـی

دکتر مسعود میرمعینی

دکتر قدسی

دکتر مسعود میرمعینی

دکتر راحله عصاری

دکتر مسعود میرمعینی

عفونـی

 

دکترعبدالصالحی

 

دکترخدابنده

دکتر خدابنده

روماتولوژی

دکتر عصاری

دکتر ضیایی

 

دکترضیایی

دکترتحقیقی

دکتر صادقی

روان پزشکی

 

 

دکتر عفت‌پناه

 

 

غـدد

دکتر طالع

دکتر رضوی

 

دکتر رضوی

دکتر رضوی

تغذیه

 

 

 

 

 

قلب

دکتر ملکان

دکتر امانی

 دکتر گرجی

دکتر مجنون
دکتر آقایی‌مقدم
دکتر گرجی

دکتر مجنون
دکتر امانی
دکتر آقایی مقدم

دکترملکان
دکتر گرجی     

دکتر مجنون
دکترگرجی

دکترآقایی‌مقدم

اعصـاب

دکتر رضایی

دکتر نیکبخت

 
 دکتر رضایی

دکتربدو
دکتر نیکبخت

دکتربدو
دکتر رضایی

گوش و حلق و بینی

دکتر میراشرفی

دکتر موسوی

دکتر رهاوی

 

دکتر رهاوی

جراحـی

دکتر اشجعی

 

دکتر راجی

 

دکترقوامی

ارولـوژی

 

دکتر امیرزرگر

 

 

دکترقهستانی

ریــه

دکترمیرلوحی

دکتر شیرزادی

دکتر میرلوحی

دکتر شیرزادی

 

نـوزادان

دکترسنگسری

دکتر میرنیا

دکترسنگسری

دکتر سعیدی

 

خـون

دکتر کیومرثی

دکتر صفری

دکتر کیومرثی

دکترصفری

 

جراحی اعصاب

دکتر حبیبی

دکتر طیبی

دکتر طیبی

دکترحبیبی

 

بیهوشـی

دکتر ............

 

دکتر..........

 

دکتر..........

ارتوپدی

دکتر مهرافشان