تست سنجش هوش تکاملی Bayley

تست بیلی از آزمون های تشخیصی معتبر جهانی است که از شاخص های روان سنجی بالایی برخوردار است. این تست جهت ارزیابی تکامل کودک و شناسایی سریع اختلال تکامل در تمامی حیطه های تکاملی برای محدوده سنی 16 روزه تا سه سال و نیم است و سطح تکامل کودک را در حیطه های شناختی، ارتباطی (گفتاری)، حرکتی، اجتماعی، عاطفی و تطابق رفتاری مورد ارزیابی قرار می دهد.
این تست توسط کارشناس آموزش دیده انجام می شود و زمان هر تست بستگی به سن کودک و تعامل وی از سی دقیقه تا دو ساعت به طول می انجامد.