شماره تماس های واحدهای نظارتی (رسیدگی به شکایات
)


61472124


پیگیری امور بیماران بیمارستان


81634114


دفتر مدیریت رسیدگی به شکایات

دانشگاه علوم پزشکی تهران


66720438-66705172

داخلی 1025


دفتر رسیدگی به شکایات معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی تهران


190


مرکز پاسخگویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


اخذ وجه خارج از ضوابط قانونی و ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات خارج از مرکز:

شماره پیامک 30004034 (در نوشتن پیامک، اول نام بیمارستان نوشته شود.)