معرفی معاونت آموزشی

معاونت آموزشی بیمارستان مرکز طبی کودکان به عنوان یکی از ارکان اصلی این مرکز در راستای ارتقاء سطح دانش جامعه پزشکی همسو با دانشگاه علوم پزشکی تهران گام برمی دارد.
معاونت آموزشی با توسعه آموزش، ارتقاء کیفیت آموزشی، ساماندهی امور آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به گروه های مختلف آموزشی و بخشها، در تعلیم و تربیت پزشکان و متخصصان مورد نیاز جامعه بر اساس ضوابط و استاندارهای آموزشی و پژوهشی کشور، گام بر می دارد و در زمینه نظارت بر گروه های آموزشی و پژوهشی نیز با هدف ارتقاء کمی و کیفی آموزش فعالیت می کند.

معاون آموزشی: دکتر مسعود موحدی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو گروه کودکان دانشکده پزشکی
دبیر هیات بورد فوق تخصصی رشته آلرژی وایمونولوژی بالینی

وظایف معاونت آموزشی بیمارستان

  • نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی بخش ها
  • نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیات علمی در بیمارستان
  • نظارت بر حسن اجرای ضوابط آموزشی و اصول رفتار حرفه ای در بیمارستان
  • همکاری با دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه در اجرای ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی
  • تدوین و حمایت از طرح های مربوط به توسعه آموزش در بیمارستان
  • همکاری در تقسیم و معرفی فراگیران به بخش های آموزشی بیمارستان براساس پروتکل های مربوطه و ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان
  • نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و ارسال به دانشکده پزشکی
  • تهیه گزارش فعالیت های آموزشی بیمارستان برای مراجع بالاتر
  • برنامه ریزی و نظارت بر آموزش تئوری و عملی دانشجویان پزشکی

شماره تماس و دورنگار- 02166935848
ایمیل : amoozesh9495@gmail.com