جستجو

بیماران

 

 آزمایشگاه

 اهداف آزمایشگاه :
کمک به تشخیص ، درمان و پیگیری بیماریها با انجام آزمایش های تشخیصی با کیفیت بالا در زمان مناسب به عنوان مشاور پزشکان.

 تاریخچه و فعالیت های آزمایشگاه:
آزمایشگاه مركز طبی كودكان در سال 1347 جزو اولین بخشهای بیمارستان بوده که راه اندازی شده  و از سال 1387 به طبقه دوم ساختمان جدید بیمارستان با مساحتی حدود ۲۷۰۰ متر مربع انتقال یافته است . این آزمایشگاه با حدود 80 نفر تكنسین ،‌كاردان، كارشناس ، كارشناس ارشد، کادر اداری و شش نفر هیئت علمی بطور شبانه روزی در خدمت بیماران بستری و مراجعین سرپایی می باشد . در این مرکز ماهانه حدود 20 تا 25 هزار پذیرش و سالانه قریب بر دو میلیون آزمایش انجام می شود. این مرکز، آزمایشگاه معین دانشگاه بوده و با 25 مرکز دانشگاهی علاوه بر تهران ، شهید بهشتی ، ایران و بیمارستان رجایی و مسیح دانشوری جهت پذیرش نمونه های ارجاعی قرارداد دارد. در بخش آموزشی، علاوه بر پذیرش سالانه حدود 70 دستیار پاتولوژی برای قسمت های کلینیکال و آناتومیکال ، دستیاران فوق تخصص و فلوشیپ های عفونی اطفال ، روماتولوژی اطفال ، غدد اطفال ، ایمنولوژی و آلرژی اطفال ،  پره ناتولوژی ، دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد و PHD  رشته های مختلف علوم پایه و نیز دانشجویان پزشکی نیز آموزش می بینند. 

واحد های مختلف آزمایشگاه

بانك خون
وظیفه بانك خون تهیه و آماده سازی خون و فرآورده های خونی می باشد که بر اساس درخواست پزشكان در اختیار بیماران قرار می گیرد. در این آزمایشگاه ،  تعیین گروه خونی به روش سلولی و سرمی و Rh بیماران ، تجسس آنتی بادی های غیر معمول (Ab screening)  در خون بیمارانی که نیاز به انتقال خون دارند ، انجام آزمایش های سازگاری به روش استاندارد (Cross match) و نگهداری و بایگانی سوابق آزمایش های انجام شده صورت می پذیرد. اخیرا این بخش مجهز به دستگاه گاماسل جهت اشعه دادن خون ، دستگاه Cell ceperator و پلاسما فرزیس گردیده است و همچنین این بخش مجهز به انكوباتور شیكر پلاكت ، سروفیوژ، یخچال ها و فریزر مخصوص بانك خون و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز می باشد.

 آزمایشگاه اورژانس
این واحد كه ویژه بیماران شیفت عصر و شب  و آزمایش های اورژانس شیفت صبح است ، مجهز به سه دستگاه اندازه گیری گازهای خون ، دو دستگاه شمارشگر سلولی با DIFF كامل، ‌فلیم فتومتر، دو دستگاه ISE ، دو دستگاه اتوانالایزر بیوشیمی BT  و Selectra  ،‌ اسمومتر، اتاق مخصوص كارهای میكروبیولوژی (آنالیز ادرار ، انگل شناسی ، میکروبشناسی و Bactec ) و یک دستگاه اتوآنالایزر ویژه اندازه گیری 22 پارامتر با خون کم جهت نوزادان و سایر لوازم مورد نیاز می باشد. لازم به ذکر است حدود 60 آزمایش بصورت اورژانس در 24 ساعت انجام می پذیرد.

آزمایشگاه بیوشیمی
این واحد مجهز به اتوآنالایزرهای بیوشیمی از نوع هیتاچی و  COBAS INTEGRA و BT بوده كه انواع آزمایش های روتین بیوشیمی خون و ادراررا زیر نظر متخصص بیوشیمی اندازه گیری می نماید. در جهت کارهای تحقیقاتی و نگهداری نمونه های مورد نیاز در این آزمایشگاه یک دستگاه فریزر ℃80- مستقر می باشد.

 آزمایشگاه هماتولوژی
در این واحد سل کانتر  SYSMEX-XT-2000iكه علاوه بر DIFF كامل حدود ۳۰ پارامتر دیگر خونی از جمله رتیكولوسیت را شمارش و اندازه گیری می نماید وهمچنین تست های انعقادی توسط سیستم اتوماتیك كواگولومتر و ESR به روش دستگاهی ،  الكتروفورز هموگلوبین و پروتئین سرم با دستگاه كاپیلاری الكتروفورز ، فلوسایتومتری لوکمی ها و مارکرهای ایمنولوژی بر روی نمونه های خون ، آسپیراسیون مغز استخوان و سایر مایعات بدن با دستگاه فلوسایتومتری    BD Accuri C6 و سایر آزمایشات مورد نیاز بیماران بستری و مراجعین سرپایی زیر نظر متخصصین پاتولوژی صورت می گیرد.

 آزمایشگاه مولكولار- پاتولوژی
این واحد مجهز به دستگاه PCR ،  G–Box  ، NANO-DROP  ،  دستگاه های  Realtime CRT-PCR و كلیه لوازم مورد نیاز اختصاصی بوده  که در حال حاضر سه دسته آزمایش های عفونی کمی و کیفی ، ژنتیک و ترانسلوکاسیونهای لوکمی و تالاسمی  در این بخش صورت می پذیرد و سالانه دو دستیار فلوشیپ مولکولار پاتولوژی در این بخش آموزش  می بینند.

 آزمایشگاه پارازیتولوژی
این واحد دارای تجهیزات اختصاصی بوده و علاوه بر آزمایش روتین پارازیتولوژی اندازه گیری تست های اختصاصی مانند هلیكوباكترپیلوری ، فعالیت آنزیم تریپسین، مواد احیاء كننده، الكترولیت ها ی مدفوع، رنگ آمیزی چربی در مدفوع، استئاتوكریت، الاستاز ، کالپروتکتین ، رنگ آمیزی کریپتوسپوریدیوم ، اندازی گیری A1 آنتی تریپسین ، APTTest  و كشت آمیب بررسی  می شود.

 آزمایشگاه بیوشیمی ادرار
این واحد نیز دارای تجهیزات اختصاصی بوده و علاوه بر آزمایش بیوشیمیایی روتین و کامل ادرار مورد نیاز ، تست های سم شناسی از قبیل مورفین ، ترکیبات صناعی آمفتامین و ... و بسیاری از آنالیت های تشخیصی مورد نیاز بیماران بررسی می شود.

 آزمایشگاه میكروبیولوژی
در این واحد كلیه كشتهای هوازی و بی هوازی و بررسی قارچ از تمام مایعات و ضایعات بدن و E.Test (MIC)   انجام می گردد. این آزمایشگاه مجهز به سیستم های BACTEC ،  دستگاه كشت بی هوازی، انواع انكوباتورها،‌ هودهای بیولوژیک و كلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز می باشد.  آزمایشگاه دارای نرم افزار Whonet بوده که کلیه کشت ها که بر اساس CLIS انجام می شود در آن وارد گردیده و سالانه بصورت دفترچه ای در اختیار کلیه پزشکان قرار می گیرد.

 آزمایشگاه غدد
این واحد مجهز به دستگاه های گاماكانتر، الایزا، الكتروكمی لومینسانس، هودشیمیایی بوده و اكثر آزمایشات هورمونی مورد نیاز بیماران بستری و مراجعین سرپایی را انجام می دهد.

آزمایشگاه متابولیك
این واحد مجهز به دستگاه  HPLC  با سه Detektor  بوده و دراین آزمایشگاه كروماتوگرافی اسیدهای آمینه خون و ادرار، کروماتوگرافی قند ادرار، تست عرق , تست های نیتروپروساید ، نیتروزنفتول ، DNPH ،PKU ، UBT ، HPLC ویژه اندازه گیری فنیل آلانین و تیروزین خون و اندازه گیری آنزیم های چهار نوع MPS  و نیز دستگاه فلوریمتری موجود  می باشد.

 آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی
در این واحد علاوه بر آزمایشات روتین سرولوژی  اندازه گیری  ایمونوگلوبولین ها و ساب کلاس آنتی بادیها ، اجزای کمپلکان و آنتی بادیهای اختصاصی دیفتری ، کزاز ، اپسونیزاسیون  و ‌كموتاكسی،  NBT ، TORCH و آنتی بادی های اختصاصی هپاتیت ها ، HIV  و بیماریهای ویروسی دیگر انجام می شود. دراین آزمایشگاه سیستم ها ی الایزا ، نفلومتر و کمی لومینسانس وجود دارد.

آزمایشگاه TDM
 در این واحد انواع داروها مانند سیکلوسپورین ، تاکرولیموس ، داروهای ضد صرع و ... به وسیله دستگاه ABBOTT اندازه گیری می شود.     

آزمایشگاه  پاتولوژی
این واحد مجهز به دستگاه فروزن سكشن، تیشوپروسسور- ماكروویو تیشوپروسسور، میكروتوم، اتواستینر، سیتوسانتریفیوژ،  امبدینگ ، میكروسكوپ ایمونوفلورسنت مجهز به دوربین و مانیتور و میكروسكوپ های آموزشی       می باشد که علاوه بر آزمایشات روتین بافت شناسی، رنگ آمیزی های اختصاصی و IHC نیز در آن صورت  می گیرد. همچنین در این بخش اتاق ویژه اتوپسی و پاس و بایگانی ویژه بافت ها، بلوك ها و اسلایدهای پاتولوژی و موزه پاتولوژی از بدو تاسیس مركز تا كنون وجود دارد و سالانه حدود 70 دستیار پاتولوژی در قسمتهای مختلف از جمله این واحد آموزش    می بینند.

آزمایشگاه سیتوژنتیك
این واحد مجهز به میكروسكوپ با نرم افزار Cytovision  جهت آنالیز كاریوتایپ CO2 و آزمایش كشت كروموزومی ، G Band  و C Band ، انواع ترانلوکاسیونها ، CISH  و تست FISH با ترموبرایت  انجام  می شود.

 سایر واحدها
آزمایشگاه دارای سالن مناسب و وسیع جهت پذیرش مراجعین سرپایی با نوبت دهی اتوماتیک و اتاق ویژه جهت خونگیری نوزادان ، شیرخواران و کودکان ، محل مناسب جهت تحویل نمونه های ارسالی از بخش های بستری و سایر بیمارستانهای طرف قرارداد این مرکز و تحویل و کنترل نمونه های آنالیز ادرار ، انگل شناسی و میکروبیولوژی  ، صندوق ویژه دریافت هزینه آزمایش ها ، محل مجزا و مناسب جوابدهی ، اتاق ویژه شیر جهت آسایش مادران ، اتاق تعویض پوشک و ...می باشد.

آزمایشگاه مجهز به سالن کنفرانس و کتابخانه، اتاق اعضای هیئت علمی و کلاس ویژه دستیاران می باشد.

  چارت آزمایشگاه

تلفن: 61472487-61472473 

 

همکاران

طراحی سایت
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021