جستجو

بیماران

 

 واحد پرستاری

 از جمله اهداف این واحد، بهبود كیفیت خدمات پرستاری و واحدهای تحت پوشش، ارتقاء‌ روشهای نظارت و ارزشیابی خدمات پرستاری، برآورد تأمین و توزیع كادر پرستاری در واحدهای تحت پوشش،‌ ارتقاء‌ كمی و كیفی برنامه ‌های آموزش ضمن خدمت كادرپرستاری، استقرار برنامه جامع تكریم حقوق بیمار و حفظ حریم مددجو در واحدهای تحت پوشش، استقرار نظام جامع آموزش سلامت به مددجو در واحدهای تحت پوشش، همكاری با وزارت متبوع، نهادهای سیاستگذار و سایر دانشگاههابا توجه به بدنه كارشناسی قوی و دسترسی آسان به اطلاعات و متون علمی است.

كادر پرستاری این مركز شامل مدیر خدمات  پرستاری، سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر سلامت مدد جو، سوپروایزر كنترل عفونت، سر پرستار، پرستار، بهیار و كمك بهیارمی باشد كه با عنایت به پیشرفت روزافزون سطح دانش و آگاهی های عمومی و تخصصی جامعه و نیز تنوع و گستردگی خدمات پرستاری، در حیطه های مختلف و با تكیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استا ندارد های مراقبتی مشغول انجام وظایف خود می باشند.

همکاران

طراحی سایت
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021