برنامه درمانگاه صبح 

روز/درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

آسم و آلرژی

دکتر قرگزلو

دکتر موحدی

دکتر شریعت

 دکتر پروانه

تست پوست(9-8)

دکتر کلانتری(10-9)

 

گـوارش

دکتر علی‌مددی

دکتر روحانی

دکتر معتمد

دکتر روحانی
 

دکتر رحمانی

گوارش(CF)

کلیه

دکتر عسگریان

دکتر مقتدری

دکتر آرش عباسی

دکتر مقتدری

دکتر عباسی

دکتر بازرگان
 

دکتر فاضل

داخلی

دکتراله‌وردی

دکتر عصاری

دکتر صوتی

دکتر افضلی

دکتر اله‌وردی

دکتر خوانساری

عفونـی

دکتر عبدالصالحی

دکتر خدابنده‌لو

دکتر اسحاقی

دکتر عبدالصالحی

دکتر اسحاقی

 

جراحی عروق اطفال

 

 

 

 

دکترراجی/دکتر اشجعی/دکتر قوامی
 1402/04/21
(هفته اول و سوم هر ماه)

 

جراحی فک و صورت

 

دکترفرنوش محمدی

 

 

دکتر فرنوش محمدی

 

روماتولوژی

دکتر ضیایی

دکتر صادقی

دکتر ضیایی

 

دکتر تحقیقی

دکتر عصاری

دکتر ضیایی

تب دوره ای(آخرماه)

ایمونوژنتیک

 

 

 

 

دکتر رضایی

 

غـدد

دکتر رستمی

دکتر سیاری‌فرد

دکتر ستوده(PKU)

دکتر محسنی‌پور

دکتر ستوده

دکتر عباسی

 
غـدد (CF)

قلب

دکتر ملکان

دکتر زینالو

دکتر آقایی‌مقدم

دکتر مجنون

دکتر صیادپور

دکتر زینالو

کبد

 

 

دکتر علی مددی

 

 

 

اعصـاب

دکتر زمانی

دکتر محمدی

دکتر حیدری

دکتر اشرفی

دکتر بدو

 

گوش و حلق و بینی

دکترمیراشرفی

 

دکترموسوی
   

 

جـراحی

 

دکتر راجی

دکترقوامی

دکتر راجی

 

دکتر راجی

ارولـوژی

دکتر حکمتی

دکترقهستانی

دکتر حکمتی

دکترارشدی

دکتر کجباف‌زاده

 

 

ریــه

دکتر شیرزادی

 

دکتر شیرزادی

دکتر مدرسی

دکتر میرلوحی

دکترمدرسی(CF)

تست پوستی

 

 

 

 

تست پوستی

 

تست تنفسی

آسم و آلرژی وریه

آسم و آلرژی وریه

آسم و آلرژی و ریه

آسم وآلرژی و ریه

آسم و آلرژی و ریه

آسم و آلرژی و ریه

نـوزادان

 

 

 

 

 

دکترسعیدی

خون

دکترکوچک‌زاده

دکتر صفری

دکترکمپانی

دکترکوچک‌زاده

دکترصفری

دکتر کیومرثی

جراحی اعصاب

 

دکتر طیبی

دکتر نجات

 

دکتر حبیبی

 

ارتوپـدی

دکترمهرافشان

دکتر مهرافشان

دکتر مهرافشان

 

دکتر حاج‌زرگر

 

پـوست

 

دکتر ستوده

 

دکتر ستوده

 

 

فیزیوتراپی

 

 

 

 

 

فیزیوتراپی(CF)

تغذیه

 

 

 

 

دکترمحمودی

تغذیه (CF)

طب فیزیکی

دکتر قهوه‌چی

 

دکتر قهوه‌چی

 

دکتر قهوه‌چی

 

رشد و تکامل

 

دکتر برکاتی

 

دکتر برکاتی

 

 

اکوی جنین

دکتر آقائی(12-9)

   دکترآقایی(11-9)    

دکتر مجنون(9:30-8)

دکتر زینالو(12-9:30)

دکتر ملکان‌راد(14-12)

دکتر مجنون(9:30-8)
دکترزینالو(12-9:30)

دکتر آقایی(12-9)
دکتر ملکان‌راد(14-12)

دکتر شعبانیان(11-8)

دکتر گرجی(13-11)

روانپزشکی

دکتر موسوی

دکترموسوی

 

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر موسوی

پزشکی قانونی

دکتر توتونچیان

دکتر کاشانی

دکتر توتونچیان

دکتر کاشانی

دکتر توتونچیان

 

اختلال ذاتی سیستم ایمنی

 

 

دکتر ضیایی

دکتر پروانه

آخرین دوشنبه هر ماه

 

 

 

مراقبت‌های ویژه

 

دکتر محمدپور

 

 

دکتر محمدپور

 

ژنتیک

 

دکتر آذریام

 

دکتر بیگلری

 

 

کلینیک خواب

 

گروه اساتید