دکتر هادی مخترع
مدیر بیمارستان مرکز طبی کودکان  
دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن: 61472928-021

 

سوابق کاری و اجرایی: 

ردیف

سمت

دانشگاه/سازمان محل خدمت

شهر

استان

شروع

پایان

1

مدیر بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تهران تیر1402 تاکنون

2

مدیر بیمارستان کودکان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تهران فروردین 1401 تیر1402

3

مدیر بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تهران فروردین 1396 اردیبهشت 1401

4

مدیر بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تهران آذر 1393 بهمن 1395

5

مدیر بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تهران آبان 1388 آذر 1393