آنژیوگرافی

آنژیوگرافی بیمارستان مرکز طبی کودکان در آبان ماه ۱۳۹۰ جنب اتاق عمل جراحی قلب افتتاح شد که امکان فرایندهای تشخیصی و درمانی بیماریهای قلبی کودکان فراهم گردید. از بیماریهای رایج این واحد می توان به بیماری های مادرزادی قلبی، نارسائی احتقانی قلب، هیپوکسی، عیوب توام با افزایش جریان خون ریوی، نقص دیواره بین دو دهلیز و یا بین دو بطن، عیوب انسدادی، کوآرکتاسیون آئورت، تنگی آئورت یا شریان ریوی، عیوب توام با کاهش جریان خون ریه، تترالوژی فالو و باز ماندن کانال شریانی اشاره کرد.