بخش اورژانس

رئیس بخش: دکتر روح‌اله شیرزادی
سوپروایزر اورژانس: خانم ها جامعی مقدم-نظری-نصیری-حسینی-جعفری
سرپرستار بخش: خانم اعظم رحمانی
تعداد تختها: 40 تخت

شامل تریاژ، اتاق معاینه ۱و۲، درمانگاه تخصصی داخلی، اتاق های خدمات سرپایی، خونگیری و CPR در مجاورت هم دیگر، و اورژانس بستری است. ورودی اورژانس از درب جنوبی بیمارستان (خیابان نصرت) می باشد. خدمات ۲۴ ساعته اورژانس در تمام ایام سال توسط متخصصین این مرکز تحت نظر اعضای هیات علمی بیمارستان انجام میشود. بیماران قسمت سرپایی طی ۶ ساعت و بیماران بستری در بخش طی ۲۴ ساعت با مدیریت تختهای بیمارستانی تعیین تکلیف میشوند.

اتاق CPR مجهز به کلیه تجهیزات احیای پیشرفته قلبی، ریوی هم برای اطفال و هم برای بزرگسالان است. چیدمان ترالی هم برای همه گروههای سنی انجام شده، اورژانس بستری شامل ۲۱تخت کوچک و بزرگ و یک انکوباتور است و یک اتاق ایزوله و یک پاویون برای پزشکان مقیم منظور شده است. اورژانس بستری همچنین مجهز به کلیه تجهیزات کامل احیای قلبی- ریوی (بزرگسالان و اطفال) است.

آموزش بیماریهای اورژانس و فوریت ها در طب کودکان به تمام گروه های آموزش گیرنده، مدیریت و مراقبت بیماران اورژانس در بدو مراجعه تا انتقال به بخشهای مربوطه یا ترخیص، پیگیری بیماران ترخیصی در درمانگاه ها توسط استادان مربوطه و آموزش دستیاران از جمله مهم ترین فعالیت های آموزشی بخش محسوب می شود. برنامه فعالیت درمانگاهی و آموزشی مشخص بوده و برحسب حضور دانشجویان پزشکی یا عدم حضور آنان در هر ترم تدوین و به معاونت محترم آموزشی پژوهشی بیمارستان تقدیم می گردد.