اکوی قلب جنین 

اکوی قلب جنین برای همه مادران باردار در 18 هفتگی (جهت تشخیص آنومالی های شدید مادرزادی و غیر قابل درمان) انجام می شود. 

اکوی قلب جنین برای غربالگری در موارد زیر انجام می شود:

 • مادرانی که به کمک میکرواینجکشن، IVF.IUI باردار شده اند.
 • مادرانی که دوقلو یا سه قلو باردار هستند.
 • مادرانی که سابقه زایمان فرزندی با بیماری قلبی مادرزادی داشته باشند و یا پدر و مادر سابقه بیماری قلبی مادرزادی داشته باشند.
 • مادرانی که آمنیوسنتز انجام داده واکوژن فوکوس (لکه درخشان در قلب جنین) وجود داشته باشد.
 • کیست کوروئید در مغز جنین وجود داشته باشد.
 • مادرانی که بیماری های خود ایمنی مثل لوپوس یا شوگرن داشته باشند.
 • مادرانی که دیابت بارداری یا دیابت ملیتوس داشته باشند.
 • مواردی که در سونوگرافی مورد غیر طبیعی دیده شده باشد.
 • مادرانی که داروهای خاص مثل آسپیرین و ... مصرف می کنند. 
 • بند ناف جنین تک شریان باشد.
 • مایع آمنیوتیک جنین کم یا زیاد باشد و سایر آنومالی های جنین که به صورت تخصصی بررسی می شود.
 • تنها مورد اورژانس برای اکوی قلب جنین ضربان نامنظم برادیکاردی یا تاکیکاردی می باشد.

دریافت نوبت به صورت اینترنتی و یا تلفنی به شماره 61472194 امکانپذیر می باشد.