بخش ایمونولوژی و روماتولوژی

رئیس بخش: دکتر مسعود موحدی- دکتر وحید ضیایی

سرپرستار بخش: خانم طیبه ره آموز

تعداد تختها: 17 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 3

بخشهای ایمونولوژی و روماتولوژی مرکز طبی کودکان از بخش های فوق تخصصی و با سابقه بیمارستان می باشند که در حال حاضر در کنارهم خدمت رسانی می نمایند. آموزش بالینی در سطوح مختلف شامل دوره کارآموزی، کارورزی، دستیاری تخصصی کودکان و دستیاری فوق تخصصی ارایه می شود.

در بخش ایمونولوژی و آلرژی خدمات درمانی به کودکان مبتلا به بیماری های نقص ایمنی اولیه، آلرژی و آسم ارایه می شود. خدمات به صورت درمانگاه های صبح و عصر و بخش بستری می باشد. همچنین هر ساله تعداد سه تا چهار نفر دستیار فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی وارد دوره فوق تخصصی می شوند. از سال ۱۳۶۷ تا کنون تعداد حداقل ۳۵ فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی از این گروه فارغ التحصیل شده اند. از دیگر فعالیتهای آموزشی بخش می توان به درمانگاه های آموزشی فوق تخصصی، انجام اسپیرومتری، تست های پوستی تشخیص آلرژی، مشاوره ایمونوژنتیک، ویزیت روزانه بیماران بستری، برگزاری ژورنال کلاب و برگزاری کلاس های مرور منابع فوق تخصصی اشاره کرد.