جشنواره آموزشی پژوهشی مرکز طبی کودکان

این جشنواره توسط معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی مرکز طبی کودکان، با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، معاونت پژوهشی گروه کودکان و شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی، به‌ صورت سالانه برگزار می‌گردد.
اعضای هیئت علمی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، کارورزان، پرستاران، پیراپزشکان، کارمندان و مراکز تحقیقاتی وابسته به مرکز طبی کودکان می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

نحوه شرکت در جشنواره بهمن ماه اعلام و جشنواره اواسط اسفند ماه برگزار می شود.