دفتر پرستاری مرکز طبی کودکان به عنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری در چند حوزه فعالیت داشته که به تفکیک به آنها اشاره می شود:

 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
 • گردآوری اطلاعات از مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان 
  مددجوبان: برحسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شد
  منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات.
 • شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
 • تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص یا شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ...(
 • تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، مأموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری
 • رهبری و هدایت واحدهای ذیربط درجهت تحقق اهداف سازمانی
 • اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان

گروه پرستاری

 • تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مش ها
 • ایجادهماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
 • مشارکت در طرح های پژوهشی
 • برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت(
 • ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط
 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی
 • بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

اسامی پرسنل دفتر پرستاری مرکز طبی کودکان

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

ماهرخ گلدوست

مدیرپرستاری

کارشناس پرستاری

فاطمه جعفری

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

طاهره خان محمدزاده

سوپروایزر آموزش سلامت مددجو

کارشناسی ارشد NICU

هادی امیری

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

لیلا هاشمی

سوپروایزر آموزشی

کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد آناتومی

فهیمه بهجت ذوالپیرانی

سوپروایزر بالینی

کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

شاپور قدیمی آبکنار

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

سید قاسم کیایی

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

فاطمه اسفندیاری

سوپروایزر کنترل عفونت

کارشناس پرستاری