دندانپزشکی 

کلینیک دندانپزشکی مرکز طبی کودکان آماده ارائه خدمات درمانی به کودکان با بیماری های خاص تحت بیهوشی (کودکان دارای مشکلات قلبی، خونی، پیوندی، اعصاب و ...) و همچنین درمان های پیشگیری در پوسیدگی شامل فیشور سیلنت دندان های دائم و فلوراید تراپی دندان های شیری، درمان ریشه، دندان های شیری کودکان (پالپوتومی و پالپکتومی) می باشد.