معاونت پژوهشی

مرکز طبی کودکان به عنوان یکی از قدیمی ترین بیمارستان های کودکان کشور و در حال حاضر تنها قطب علمی کودکان ایران رسالت بزرگی در ارائه خدمات آموزشی، درمانی و پژوهشی برای بهبود سلامت کودکان و ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح بین المللی دارد. تلاش در امور پژوهشی و تحقیقاتی که در حال حاضر معیار اصلی رده بندی علم سنجی اساتید دانشگاه های کشور است در ارتقای رتبه اساتید و افزایش اعتبار مرکز طبی کودکان ضروری است.

ارتقای فعالیت های پژوهشی در کنار خدمات آموزشی و درمانی از مهم ترین وظایف معاونت تحقیقات و فناوری بیمارستان است. تسهیل فرایندهای پزوهشی اساتید و فراگیرانف افزایش توانمندی امور پژوهشی اساتید و فراگیران، افزایش خدمات آمار و اپیدمیولوژی مورد نیاز فعالیت های پژوهشی، برگزاری کارگاه های پژوهشی، تشویق فعالیت های پژوهشی با برقراری و استمرار جشنواره آموزشی و پژوهشی، برقراری ارتباط با ده مرکز تحقیقاتی مستقر در بیمارستان و آگاهی از توانمندی های این مراکز، تجهیز کتابخانه با آخرین کتب و اطلاعات علمی و نهایتا تشکیل کمیته اخلاق سازمانی بیمارستان از جمله اقدامات این معاونت است. 

خوشبختانه در این چند سال ارتقای مقام چشمگیر اعضای هیئت علمی، کسب جوایز پژوهشی در جشنواره های مختلف کشور و افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی اساتید بیمارستان، افزایش مراکز تحقیقاتی و ارتباط با شرکت های دانش بنیان در زمینه علوم جدید از جمله سلول درمانی نشانگر موفقیت مرکز طبی کودکان در امور پژوهشی بوده است. 

دکتر محمودرضا اشرفی 
استاد مغز و اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران