بخش نوروفیزیولوژی بالینی LTM

رئیس بخش: دکتر محمود محمدی

تعداد تختها: 2 تخت

موقعیت مکانی: مجاور بخش مغز و اعصاب

با هدف ارتقای کیفیت زندگی، بیماران جهت شناخت صرع، نوع صرع و نوع درمان در این بخش بستری می شوند.

اهداف دیگر شامل:

  • شناخت کاندید های جراحی
  • شناخت حملات غیر تشنجی مانند بیهوشی، سنکوپ ها، وقایع غیر تشنجی مانند پرش، اختلالات حرکتی، میگرن