بخش نوزادان

رئیس بخش:دکتر راضیه سنگسری

سرپرستار بخش: خانم فاطمه حامد

تعداد تختها: 12 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 1-طبقه دوم

این بخش پذیرای بیماران در رنج سنی یک تا سی روزه شامل نوزادان رسیده و نارس (ترم و پره ترم) و همچنین مواردی که بعد از بستری در NICU نیاز به مراقبت دارند می باشد.

بیماری های رایج این بخش زردی نوزاد، عفونت ادراری، عفونت خون، عفونت های پوستی، بیمارانی که نیاز به تعویض خون  و همچنین نوزادانی که نیاز به غربالگری دارند هستند.

آموزش به مادران شیرده به طور پیوسته و دائم در این بخش انجام می شود.