عکس 1
عکس 2
عکس 3

موسسه خیریه بیمارستانی مرکز طبی کودکان

کمک به درمان کودکان نیازمند، تکمیل پروژه های دارویی و درمانی، تامین وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کودکان، تکمیل پروژه های عمرانی بیمارستان

 

اطلاعات موسسه

: 50891

: ۱۴۰۰۹۶۶۶۵۶۷

: ۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰

: IR۰۶۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰

default
شماره تماس

: 61479-021

: 66930024-021

default
شماره کارت

5894-6370-0012-5184

default