بخش همودیالیز
 
رئیس بخش: دکتر فهیمی
 
سرپرستار بخش: خانم زهرا عزیزخانی
 
تعداد تختها: 12 تخت
 
موقعیت مکانی:ساختمان شماره 1-ورودی الف- طبقه 2
 
نارسایی مزمن کلیوی یک ‌آسیب پیش رونده و غیرقابل برگشت کلیه‌ها است و زمانی روی می‌دهد که کلیه‌های فرد قادر به دفع مواد زاید و مایعات اضافی از بدن نباشد که بدلیل از دست دادن عملکرد کامل یا ناقص کلیه‌ها اتفاق افتاده و عملکرد باقیمانده کلیه‌ها حدود ۱۵% حالت طبیعی می‌باشد. همودیالیز یکی از درمانهای جایگزین کلیه در نارسایی مزمن کلیه بوده که هدف از انجام آن خارج کردن مواد زاید سمی و مایعات اضافی از بدن است.
 
در این بخش یک اتاق ایزوله نیز وجود دارد که بیماران HcvAb+ و HBSAg+ در آن همودیالیز می‌شوند.