واحدهای اداری و پشتیبانی

امور اداری

مریم زندی

تلفن: 61472996-021

امور مالی

کریم عظیمی

تلفن:61472918-021

فناوری اطلاعات

مهندس ثنا یاراحمدی

تلفن: 61472166-021

بهداشت محیط

صدیقه کریم پور

تلفن: 61472081-021

بهداشت حرفه ای

 

تلفن: 61472081-021

مدارک پزشکی و بایگانی

اختر جعفری

تلفن: 61472121-021

تغذیه و رژیم درمانی

مونا زنده دل

تلفن: 61472921-021

درآمد و ترخیص

رویا جعفری ریاحی

تلفن: 61472058-021

مددکاری

معصومه طیبی

تلفن: 61472127-021

مهندسی پزشکی

مهندس هانی‌تا حاصلی

تلفن: 61472125-021

بهبود کیفیت

زهرا آقارحیمی

تلفن: 61472138-021

ایمنی بیمار

فاطمه رئیسی

تلفن: 61472906-021

روابط عمومی

مهندس هما پارساکیا

تلفن: 61472917-021

سمعی بصری

بهمن میرزایی

تلفن: 614715-021

آموزش

حوریه بالاخانی

تلفن: 61472099-021

امور عمومی

حسن واحدپور

تلفن: 61472100-021

دفتر فنی

مهندس سهند علمیه

تلفن: 61472116-021

کارپردازی

جعفر نباتعلی‌زاده

تلفن: 61472188-021

انبار

قدیر نصیری

تلفن: 61472135-021

پیگیری امور بیمار و رسیدگی به شکایات

طیبه زمانی

تلفن: 61472124-021