بخش کلیه

رئیس بخش غدد: دکتر آریا ستوده

سرپرستار بخش: خانم زهرا عزیزخانی

تعداد تختها: 20 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره1-ورودی الف-  طبقه دوم

بخش کلیه بیمارستان از ابتدای تاسیس مرکز طبی کودکان در سال 1347 فعالیت خود را آغاز نمود. سپس انجام دیالیز صفاقی حاد، آزمایشگاه نفروپاتولوژی و همودیالیز نیز در این بخش راه اندازی شد. آموزش دانشجویان پزشکی، آموزش کارورزان، آموزش دستیاران تخصصی کودکان و همچنین آموزش دستیاران فوق تخصصی نفرولوژی کودکان از جمله مهم ترین فعالیت های آموزشی این بخش محسوب می شود.