بخش مراقبت های بعد از پیوند سلول های بنیادی امید 

رئیس بخش: دکتر امیرعلی حمیدیه

سرپرستار بخش: خانم زینب نیک فطرت

تعداد تختها:5 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 3- طبقه همکف